NE Virtual Leadership Development_Grit_6.1.20_SPANISH